Journal of Nursing Education (Jne)
Vol.5 No.1, March- April 2016
Investigation the role of Context Support in moderating the effects of reflection on Learning Teams’ Effectiveness in nursing students
*Hojati F1, Mohmmad Davoudi AH2
1-M.A in Educational Administration, Islamic Azad University, Saveh, Iran (Corresponding Author)
E-mail:Faezehhojati@yahoo.com
2- Assistant of Educational Administration, Department Of Human Sciences, Islamic Azad University, Saveh Iran.
Abstract
12700-467444

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Introduction: In recent years, the use of Team-Based Learning in the medical education and also nursing education is common. But, still studing the efficiency of this method, required conditions and factors for successful learning teams is continuing. This study aims to To investigate effect of reflection (on processes and outcomes) on team effectiveness (performance, learning and satisfaction) according to the moderating effects of context (instructor and peer) support.
Method: A descriptive – correlational methodology was conducted on a random sample of 155 nursing students from Islamic Azad university of Saveh in 2012. Data gathered by a researcher developed questionnaire to assess context support, reflection and team effectiveness. Gathered data analyzed by using two-way Anova analysis.
Results: Results of two-way Anova analysis showed that main effects of reflection were significant. But main effect of context support was only significant on satisfaction. The moderating role of context support in effects of reflection on performance, learning and satisfaction was not significant. However, diagrams showed that learning and performance is higher when people reflect and receive more support. Further, inspite of low reflection, satisfaction is higher when the support is high.
Conclusion: Based of this finding concluded that the teams with high context support and reflection are more effective. This means that they have higher performance, learning and satisfaction. Also, when context support is high, teamwork satisfaction increases, even if the reflection is low.
Key Words: context support, effectiveness, nursing education, reflection, teamwork.
Received: 30 November 2015 Accepted:16 March 2016
بررسي نقش تعدیل كننده پشتیبانی زمینه در تاثیر تأمل بر اثربخشی تیمهای یادگیرنده در
دانشجویان پرستاري
*فائزه حجتي1، اميرحسين محمد داودي2
كارشناسي ارشد مدیریت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه، ایران )نويسنده مسئول(پست الكترونيكي: Faezehhojati@yahoo.com
استادیار مدیریت آموزشي، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ایران .
نشريه آموزش پرستاری دوره 5 شماره 1 فروردين و ارديبهشت 1395 ، 44-52
چکیده
1-286561

1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

مقدمه: در سالهاي اخير استفاده از روش یادگيری مبتني بر تيم در آموزش پزشکي و نيز پرستاري رایج شده است. اما هنوز مطالعه درباره كارای ي این روش، شرایط و عواملي كه براي موفقيت تيمهاي یادگيرنده لازم است، ادامه دارد. این مطالعه قصد دارد تاثير تأمل )درباره فرایندها و نتایج كار( بر روي اثربخشي تيمهاي یادگيرنده )عملکرد، یادگيری و رضایت( را با تاكيد بر نقش تعدیل كننده پشتيباني زمينه )از جانب استاد و همتا( بررسي نماید .
روش : در یك مطالعه توصيفي از نوع همبستگي ،155 دانشجوي رشته پرستاري از دانشگاه آزاد واحد ساوه در سال تحصيلي 29-
1391 به روش تصادفي ساده انتخاب و به پرسشنامههای محقق ساخته در رابطه با پشتيباني زمينه، تأمل درباره فرایندها و نتایج كار تيم و اثربخشي پاسخ دادند. دادهها با استفاده از آزمون تحليل واریانس دوطرفه تحليل شدند .
يافتهها: نتایج تحليل واریانس دوطرفه نشان داد اثر اصلي تأمل بر روي عملکرد، یادگيری و رضایت معنيدار است. اثر اصلي پشتيباني زمينه فقط بر روي رضایت معنيدار است. با وجود ای نكه نقش تعدیل كننده پشتيباني زمينه در تاثير تأمل بر روي عملکرد، یادگيری و رضایت معنيدار نميباشد، نمودارها نشان داد عملکرد و یادگيری افراد هنگاميكه تأمل ميكنند و پشتيباني زمينه بيشتري دریافت ميكنند، بالاتر است .
بعلاوه، رضایت افراد با وجود تأمل پایين هنگاميكه پشتيباني زمينه بالاست، بالاتر است .
نتيجهگيري: از این ی افتهها نتيجه ميشود كه تيمها با پشتيباني زمينه و تأمل بالا اثربخشترند ،یعني از عملکرد ،یادگيري و رضایت بالاتري برخوردارند. همچنين هنگاميكه پشتيباني زمينه از تيمها بالاست، رضایت از كار تيمي افزایش ميیابد، حتي اگر تأمل در تيمها كم باشد.
كليد واژهها: آموزش پرستاري، كار تيمي، پشتيباني زمينه، تأمل، اثربخشي.

تاریخ دریافت: 9/9/1394 تاریخ پذیرش: 1394/12/26
مقدمه
یادگيری مبتني بر تيم )TBL( در دو دههی گذشته بهعنوان یك استراتژي آموزشي جهت ارتقاي یادگيری فعال و فراگيرمحور به آموزش پزشکي وارد شد كه با ایجاد یك محيط تدریس و یادگيری غني و جذاب براي استاد و دانشجو به آنها كمك ميكند تا به تقاضاهاي روز افزون آموزش پزشکي و نيز پرستاري پاسخ دهند. نياز به این تحول حتي از سوي انجمنهاي مختلف پرستاري در آمریکا )انجمن آمریکایي دانشک دههاي پرستاري، شوراي ملي هيئتهاي دولتي پرستاري و اتحادیه ملي پرستاري( مطرح شد 3)(. دانشگاه علوم پزشکي تهران نيز در بازنگري برنامه درسي خود استفاده از استراتژي یادگيری مبتني بر تيم را از سال 1390 مقرر كرده است) 4(. عليرغم ای نكه بسياري از تحقيقات، سودمندي این روش را در آموزش پزشکي اثبات نمودهاند، اما هنوز مستلزم تحقيقات بيشتري درباره اثربخشي آن در زمينههاي مختلف پزشکي از جمله آموزش پرستاري ميباشد) 5(.
یادگيری مبتني بر تيم بواسطهي بحث و گفتگو با همتایان و تأمل سبب تقویت و نگهداري دانش در فراگيران شده و مهارتهاي تفکر سطح بالا مانند تفکر انتقادي را ارتقا ميدهد) 7(. مهارتهاي كار تيمي نيز از طریق تمركز بر تأمل درباره تجربههاي جدید و موفقيت كار تيمي در طول جلسات گروهي و با ارائه بازخورد به اعضاي تيم تقویت خواهند شد) 1(. تأمل یك فرایند مهم براي یادگيری در تيمها به شمار ميرود. تأمل در تيم كه تحت عنوان توان واكنشي نيز تعبير ميشود ،یعني اعضاي تيم به طور جمعي درباره نحوهي انجام كار و محيطي كه در آن كار ميكنند، تأمل مينمایند ،براي انطباق با شرایط برنامهریزي كرده و بر اساس آنها تغييراتي را انجام ميدهند و در این صورت از اثربخشي بيشتري برخوردارند) 9(. Schippers, Homan &Van Knippenberg در سال
2012 در یك مطالعهی طولي در دانشجویان كسب و كار در هلند نشان دادند كه تيمها از تأمل سود ميبرند، به ویژه آنهایي كه عملکرد ضعيفتري داشتند) 01(.
تأمل به تيمها كمك ميكند تا هر زمان كه دانش و روشهاي فعلي آنها براي انجام كار، كارایي خود را از دست داده ومنسوخ شدهاند، تشخيص دهند و اصلاحات لازم را ایجاد كنند. تأمل ميتواند قبل از انجام وظيفه) یا تکليف(، در طول آن و پس از پایان كار صورت بگيرد. تأمل قبل از انجام وظيفه ملاحظه و رسيدگي مشترك به اهداف، استراتژيها، فرایندها و در واقع بررسي ماهيت مسئلهاي كه تيم با آن مواجه است را دربرميگيرد. تأمل در طول انجام وظيفه بررسي ميكند كه آیا تيم هنوز در مسير خود قرار دارد و كارها را به درستي انجام ميدهد یا خير؟ تأمل پس از پایان كار ،به ارزشيابي موفقيتها و روشهاي انجام كار ميپردازد) 9(. تحقيق Savelsbergh, Van der Heijden & Poell در بخش بانکداري هلند در سال 2008 نشان دادند كه تأمل درباره فرایندها و نتایج كار عملکرد را در خصوص دستيابي به اهداف تيم پيشبيني ميكند) 11(.
براي ای نكه تيمهاي یادگيرنده اثربخش باشند، علاوه بر فرایندهاي تيمي و با هم كار كردن به یك نقطه شروع )پشتيباني زمينه8( نياز دارند كه دستيابي به نتایج موفقيت آميزي كه به عنوان فرد یا تيم كسب ميكنند را تسهيل كند) 12 و 13(. تيمهاي یادگيرنده به پشتيباني از جانب استاد و همتایان خود )هم تيميها( نياز دارند 8) و 31(. یك زمينهي پشتيبان ًمعمولا شامل سه جنبه اصلي یعني پاداش، مربيگري و اطلاعات) یا بازخورد( است) 14(. در محيطهاي آموزشي، دانشجویان پاداش را بواسطهي تقدیر اعضاي دیگر تيم یا استاد از كارشان و یا دریافت نمرهی بالاتر به دست ميآورند . مربيگري یعني كمك به تيمها براي دستيابي به اهداف، تشویق ،راهنمایي و دادن بازخورد به آنهاست) 14(. تحقيقات متعددي نيز نشان دادهاند كه تمایل، اشتياق و در دسترس بودن مدرس و نيز تمایل، گشودگي و احترام در بين دانشجویان از عوامل موثر بر موفقيت كار تيمي در كلاس ميباشند) 51(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

اما در خصوص فرایندهاي تيمي، ای نكه چه عواملي ميتوانند تأمل در تيم را تقویت نموده یا سبب شوند، مستلزم تحقيقات بيشتر است. برخي محققان استدلال ميكنند تأمل بدون بازخورد بيفایده است) 16(. به عقيدهی Michaelsen and Sweet نيز دریافت بازخورد فوري از مدرس اطلاعات مفيدي را در رابطه با ميزان آمادگي، درست یا غلط بودن روش كار و نتایج به تيمها ارائه ميكند 6)(. به علاوه، تحقيقات یادگيری تيمي، توجه خود را به یادگيری از تمام مرزهاي تيم یعني یادگيری از تعامل درون گروه و یادگيری از طریق جستجوي كمك یا اطلاعات از افراد خارجي معطوف ساختهاند )71(. Edmondson در سال 1999 در مطالعهی تيمهاي كاري
در یك شركت ساخت و توليد نشان داد كه پشتيباني زمينه شاملمنابع، اطلاعات، پاداش و در دسترس بودن وي بواسطهی ایجاداعتماد و امنيت رواني در تيم، رفتارهاي یادگيری تيمي از جمله تأملرا تحت تأثير قرار ميدهد و رفتارهاي یادگيري تيمي به نوبهی خود منجر به بهبود عملکرد ميشوند) 81(.
1268732239263Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

Downloaded from jne.ir at 10:36 +0330 on Wednesday October 11th 2017

از سوي دیگر، بيشتر تحقيقات انجام شده، نتایج یادگيری مبتني بر تيم را بر عملکرد فردي و نتایج امتحانات دانشجویان بررسي كرده و نشان دادهاند كه در مقایسه با روشهاي یادگيری منفعل ،دانشجویان پيشرفت بهتري داشتهاند) 7(. اما در ارزشيابي به شيوهی یادگيری مبتني بر تيم، عملکرد تيمي به اندازه عملکرد فردي مهم است) 6(. رفتارهاي مربوط به وظيفه تيم یعني فعاليتهایي مانند مدیریت اطلاعات و ارزیابي نتایج كه ًمستقيما به انجام وظایف تيم كمك ميكنند و رفتارهاي مربوط به نگهداري تيم مانند تشویق ،رفع اختلافات و … از ارتباطات اجتماعي بين اعضاي تيم پشتيباني ميكنند) 19(. همچنين تعامل بين اعضا، سبب ميشود دانش و
1741655357746

درباره

تأمل
نتایج

و

فرایندها

عملکرد

یادگيري
رضایت

زمينه

پشتيباني

درباره

تأمل

نتایجقیمت: تومان


پاسخ دهید