دانشگاه آزاد اسلامي
واحد دامغان
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته مهندسي کشاورزي- علوم و صنايع غذاي- شيمي مواد غذايي
موضوع
بررسي امکان اصلاح نشاسته با کمک ميدانهاي الکتريکي پالسي
استاد راهنما
دکتر حبيب الله ميرزايي
استاد مشاور
دکتر عبد الرضا محمدي نافچي
نگارش
شروين آريانا
سال تحصيلي 1393-1392
سپاسگزاري
از خداوند مهربان که طعم شيرين زيستن را به من عطاء نموده است و در تمام لحظات زندگيم از جمله در زمان انجام اين تحقيق به من لطف داشته است سپاسگزارم.
از دست و زبان که بر آيد کز عهده شکرش به درآيد؟
از پدر عزيزم که همواره يار و ياور من بوده است و در طول زندگيم، من جمله انجام اين تحقيق از هيچ کاري برايم فرو گذار نبود سپاسگزارم.
از مادر مهربانم قدرداني مي کنم که تا وقتي شمع وجودش مي سوزد، هر چه برايم کرد، بجز فداکاري نمي توان ناميد.
از استاد محترم جناب آقاي دکتر ميرزايي سپاسگزارم که بدون کمکهاي بي دريغشان انجام اين تحقيق برايم ميسر نمي شد.
از استاد ارجمند جناب آقاي دکتر محمدي نافچي که از بدو انجام اين تحقيق تا به انتها از راهنماييهاي ارزشمندشان برخوردار بودم سپاسگزارم.
از کليه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان متشکرم.
در انتها از مردم فرهيخته دامغان که با فرهنگ بالا و تمدن ديرينه خود، شهري آرام و فرهنگي ساخته اند که هر ساله پذيراي هزاران دانشجو مثل من مي باشد، سپاسگزارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول
چکيده 1
مقدمه 2
1-1-کربوهيدراتهاي: 2
1-2-منوساکاريدها: 3
1-3-پلي ساکاريدها: 6
1-4- نشاسته : 7
1-4-1-ژلاتيني شدن : 11
1-4-2-نشاسته ذرت: 12
1-4-3- بياتي نان 18
1-4-4- نشاسته هاي تغيير يافته 19
1-5- گليکوژن 21
1-6- توليد شربت ذرت 21
فصل دوم- مباني نظري
2-1- تعريف فرآيند ميدانهاي الکتريکي پالسي يا PEF: 23
2-2- اجزاء سيستمهاي ميدان الکتريکي پالسي: 24
2-3-طرح محفظه هاي ثابت : 25
2-3-1- محفظه سيل وهميلتون: 25
2-3-2- محفظه دان و پرلمن: 26
23-3– محفظه گرال و همکاران: 27
2–34–محفظه دانشگاه ايالتي واشنگتن : 27
2-3-5- محفظه ميزونو و هوري: 28
2-3-6- محفظه زنگ – يينگ و يان 29
2-4- طرح محفظه هاي مداوم : 30
2-4-1- محفظه دان و پرلمن: 30
2-4-2- محفظه مداوم دانشگاه ايالتي واشنگتون: 31
2-5- طراحي محفظه مداوم با الکترود هاي متحد المحور 32
2-5-1- محفظه دانشگاه ايالتي واشنگتن : 32
2-5-2- محفظه مداوم متحد المحور بوشنل 33
2-5-3- محفظه واکنش ميدان الکتريکي همگراي ماتسومو و همکاري : 34
2-6- توليد ولتاژهاي مختلف : 35
2-7- پالسهاي نمايي: 35
2-7-1- پالسهاي دايره اي 37
2-7-2 پالسهاي دو قطبي : 37
2-7-3- پالسهاي متناوب: 38
2-8- مکانيسمهاي غير فعال شدن سلولها در ميدانهاي الکتريکي پالسي: 38
فصــل سوم
3-1- روش کار: 47
فصــل چهارم
4-1-بحث: 49
4-2-خصوصيات تغيير رنگ در نشاسته: 50
4-3- خصوصيات تغيير حلاليت در نمونه هاي نشاسته: 51
فصــل پنجم
5-1-نتايج: 53
5-2-بررسي نهايي نمونه هاي نشاسته سيب زميني و ساگو و تاپيوکا: 54
منابع: 58
فصل اول
کليات تحقيق
چكيده:
در اين تحقيق از ميدانهاي الکتريکي قوي با پالسهاي کوتاه مربعي و مقياس زماني بين ميکروثانيه و ميلي ثانيه جهت سالم سازي مواد غذايي مايع استفاده شد و مواد غذايي تحت شرايط محيطي و يا دماهاي پايين و با صرف انرژي کم فرآوري گردد و جهت اصلاح نشاسته سيب زميني و ساگو و تاپيوکا و ذرت استفاده شد.
پالسهاي الکتريکي کوتاه که با شدت ميدان بالا (kv/cm 8 تا 20) و با تعداد پالس 30 تا 60 هرتز از نوع مربعي به يک نمونه که بين دو الکترود در يک اتاقک تيمار (محفظه فرآيند) به صورت بچ يا مداوم قرار دارد، اعمال گرديد. وقتي جريان الکتريسيته از مواد غذايي عبور گرديد جريان به صورت پالسي ولي با شدت ميدان بالا به صورت خيلي کوتاه اعمال شد؛ در واقع جريان در کسري از ثانيه اعمال گرديد.
در اين روش نمونه بايد قابل پمپ و رساناي الکتريسيته باشد. بنابراين براي مواد غذايي مايع يا مايع حاوي ذرات بسيار ريز بکار مي رود. در اين تحقيق يک گرم نمونه نشاسته سيب زميني يا ساگو يا تاپيوکا يا ذرت را در آب نمک 3 درصد حل کرديم و درون محفظه تيمار از نوع( سيمي- استوانه اي) محفظه ميزونو و هوري قرار داديم و در مدت زمانهاي مختلف تحت ميدان الکتريکي پالسي قرار داديم و نمونه خارج شده از ميدان الکتريکي را در پليت ريخته در انکوباتور در دماي 43 درجه سانتيگراد خشک کرديم و در جداولي نگاشته شد و در نهايت خصوصيات رنگ و بافت و ميکروسکوپي و حلاليت در آب، نمونه هاي اصلاح شده با هم مقايسه گرديد. در انتها معلوم شد که در همه نمونه هاي نشاسته در 30 هرتز و 20 کيلو ولت در زمان 5 دقيقه در همه نمونه ها مي تواند موثر و مفيد باشد و در همه نشاسته ها در ولتاژ Kv/cm 30 و فرکانس 20 هرتز و زمان تا حدود 45 دقيقه در همه نمونه ها به تدريج افزايش تغيير رنگ را خواهيم داشت.

کلمات كليدي: ميدانهاي الکتريکي پالسي قوي، نشاسته سيب زميني، ساگو ، تاپيوکا، ذرت

مقدمه

کربوهيدراتهاي:
کربوهيدراتها فراوانترين ترکيبات آلي موجود در طبيعت هستند و سه چهارم ماده خشک دنياي گياهي را تشکيل مي دهند. اطلاق نام کربوهيدرات به اين دسته از مواد ريشه در دوراني دارد که تصور مي شد تمام ترکيبات متعلق به اين گروه از نظر فرمولي هيدراتي از کربن هستند و از اين جهت فرمول کلي YCx (H2O)y نيز براي آنها پيشنهاد گرديد. اگرچه بعدها مشخص شد که اين فرمول در مورد تمام ترکيبات وابسته به اين گروه صادق نمي باشد مثل پکتين يا همي سلولز اما از نظر اينکه اين ترکيبات داراي خصوصيات مشترک ديگري با مواد با فرمول ذکر شده بودند؛ واژه کربوهيدرات جايگاه خود راحفظ نموده و همچنان مورد استفاده قرار مي گيرد.
با توجه به فراواني و همچنين ارزاني، کربوهيدراتهاي تامين کننده بخش اعظم انرژي در رژيم غذايي اکثر ساکنان زمين مي باشند و در تغذيه دام و طيور نيز که خود مورد استفاده انسان قرار مي گيرند نقش بسيار مهمي دارند. صرف نظر ازنشاسته و گليکوژن ساير پلي ساکاريدها( سلولز، همي سلولز و پکتين) تقريبا بدون تغيير از دستگاه گوارش انسان خارج مي شوند. اين گروه که تحت نام فيبرهاي غذايي از آنها نام برده مي شود و عمدتا در ديواره سلوهاي گياهي وجود دارند اگر چه بظاهر فاقد اهميت تغذيه اي هستند ولي عملا نقش مهمي در تغذيه و سلامت انسان ايفا مي کنند. زيرا باعث ايجاد حجم در مواد غذايي مصرف شده مي شوند که اين وضع به تخليه مواد از روده کمک موثري مي نمايد. اين ويژگي سبب خارج شدن مواد تجزيه شده يا تجزيه نشده و غير قابل جذب در روده مي گردد که باقي ماندن آنها در روده مي تواند باعث تحريک و نارساييهايي در دستگاه گوارش شود و نهايتا موجب سرطان روده گردد. از طرف ديگرفيبرهاي غذايي به اسيدهاي صفراوي متصل مي شوند و عمل جذب مجدد آنها را کاهش مي دهند، که چنين عملي طبيعتا مي تواند کاهش کلسترول در خون را به همراه داشته باشد. ميزان انرژي حاصله از هر گرم کربوهيدرات قابل هضم يک چهارم کيلو کالري مي باشد. در جدول يک ميزان کربوهيدرات بعضي از مواد غذايي مشخص شده است.
1-2-منوساکاريدها:
منوساکاريدها يا تک قنديها مي توانند از دو منبع اصلي به وجود بيايند که يکي گليسرآلدهيد و ديگري دي هيدروکسي استون مي باشد. از همين جهت است که براي نامگذاري يا مشخص کردن آنها نيز از پيشوند آلدو و يا کتو (به معني داشتن ريشه آلدهيدي يا کتوني) و سپس ذکر تعداد کربن موجود در منوساکاريد استفاده مي شود – مثل آلدوهگزوز و يا کتو هگزوز- به اين ترتيب تمام منو ساکاريدها را مي توان تحت دو عنوان يا دو گروه آلدوزها و کتوزها مشخص نمود.
گلوکز فراوانترين منو ساکاريد موجود در طبيعت است. طرح يا نمايش ساختمان اوليه اي که براي اين ماده توسط اميل فيشر دانشمند آلماني پيشنهاد گرديد به صورت ساختمان زنجيره اي باز يعني در بر گيرنده يک عامل آلدهيدي در حالت آزاد بود. اما نظر به اين که چنين ساختماني با خواصي که از يک ترکيب مشخصا آلدهيدي انتظار مي رود مطابقت نمي نمود، ساختماني بسته که در اثر واکنش ميان عامل آلدهيدي و يک عامل الکلي موجود در ملکول گلوکز به وجود مي آيد و بهاين ترتيب يک همي استال تشکيل مي گردد؛ پيشنهاد شد. از طرفي چون يک کتو هگزوز نظير فروکتوز نيز خواص کتوني کاملي را از خود نشان نمي داد، انجام واکنش مشابهي ميان عوامل کتوني و الکلي و تشکيل يک همي کتال با ساختمان بسته در مورد چنين قندي مورد قبول قرار گرفت. چنانچه اين واکنش ميان عامل آلدهيدي و عامل الکلي کربن شماره 5 صورت گيرد، در اين حالت يک حلقه نا همگن يا هتروسيکليک شش ضلعي با ساختماني نظير پيران تشکيل مي گردد که از اين نظر براي مشخص کردن آن از لفظ پيرانوز( مثل گلوکز پيرانوز) استفاده مي شود. در صورتي که واکنش ميان عامل آلدهيدي و عامل الکلي کربن چهارم انجام پذيرد در اين حالت ماده اي با ساختمان حلقوي پنج ضلعي نظير فوران بهوجود مي آيد که تحت نام فورانوز از آن ياد مي گردد. فروکتوز نمونه اي از يک چنين ترکيبي است و فروکتو فرانوز ناميده مي شود( البته در فروکتوز، واکنش ميان عامل کنوني کربن شماره 2 و عامل الکلي کربن شماره 5 صورت گرفته است) به طور کلي ساختمان پيرانوزي در محلولها پيدارتر از ساختمان فورانوزي مي باشد.
به استثناي دي هيدروکسي استون بقيه منوساکاريدها حداقل داراي يک کربن بي تقارن هستند. از اين نظر به صورت ايزومرهاي فضايي مختلفي ممکن است وجود داشته باشند. تعداد ايزومر فضايي ممکن برابر n2 است که n تعداد کربن بي تقارن مي باشد. به کربن بي تقارن در گليسر آلدهيد مطابق شکل 1 در طرف راست قرار گرفته باشد از پيشوند D براي مشخص کردن آن استفاده مي شود و در صورت واقع شدن آن در سمت چپ با پيشوند L مشخص مي گردد. در مورد منو ساکاريدهايي که تعداد کربن بي تقارن آنها برابر 2 و يا بيشتر است وضع قرار گرفتن OH دورترين کربن بي تقارن نسبت به عامل کربونيل ملاک قرار مي گيرد و چنانچه اين OH در راست يا چپ واقع شده باشد، به ترتيب، قند جزئ گروه D و L قلمداد مي شود. همچنين هنگامي که عامل احيا کننده در تشکيل همي استال شرکت کند، کربن شماره يک بي تقارن مي شود و بر حسب اينکه عامل هيدروکسيل متصل به آن در طرح فيشر در سمت تشکيل حلقه يا مخالف آن باشد به ترتيب دو نوع ايزومر به نامهاي آلفا ( ? ) و بتا (? ) را تشکيل مي دهد که اين دو را آنومر مي گويند. چنانچه دو منو ساکاريد از نظر شکل فضايي فقط در اطراف يک کربن مشخص با يکديگر تفاوت داشته باشند از اين دو تحت عنوان اپي مر ياد مي شود نظير گلوکز و مانوز که فقط در مورد وضعيت اتصال گروه هيدروکسيل به کربن شماره 2 با يکديگر تفاوت دارند.
طرح با نمايش ساختماني هاورس نسبت به طرح فيشر به شکل روشنتري منعکس کننده ساختمان حلقوي منوساکاريدها مي باشد؛ در اين طرح فرض بر اين است که قسمت پررنگ يا ضخيم در جلو يا نزديک بيننده قرار دارد. (3) اما اين طرح هنوز تا حدودي گمراه کننده است زيرا ظاهرا چنين نشان مي دهد که اين ساختمان حلقوي در يک صفحه يا سطح قرار گرفته است که واقعيت ندارد . براي نمايش وضعيت فضايي منو ساکاريدهايي که به صورت پيرانوز هستند دو مدل پيشنهاد گرديده است که به مدل صندلي شکل و مدل قايقي شکل موسوم مي باشند. مدل صندلي شکل نسبتا محکم و بسيار پايدارتر از مدل قايقي شکل است و در محلول هگزوزهاعمدتا اين مدل وجود دارد. (4)
پلي ساکاريدها:
چنانچه تعداد واحدهاي قند يا منو ساکاريد در يک کربو هيدرات بيش از 10 واحد باشد ،آن ترکيب قندي پلي ساکاريد ناميده مي شود؛ در صورتي که چنين کربوهيدراتي از يک واحد قندي تشکيل شده باشد مثل نشاسته و سلولز هموپلي ساکاريد گفته مي شود و وقتي از بيش از يک نوع واحد قندي درست شده باشد مثل اکثر همي سلولزها هتروپلي ساکاريد ناميده مي شود. (1)
1-4- نشاسته:
نشاسته پليمر D گلوکز بوده و کربوهيدرات ذخيره اي گياهان مي باشد و به صورت گرانولهاي کوچک با اندازه ها و ظاهر ويژه براي هر گونه گياهي وجود دارد. (2)
اين ماده در بافتهاي گياهي به صورت دانه هايي جدا از هم يا گرانول وجود دارد که قطر آنها از 2 تا 100 ميکرون متغير مي باشد. خصوصيات اين گرانولها در گياهان مختلف بسيار متفاوت است از اين نظر ميتوانند به منزله مبنايي (از نقطه نظر مبدا)براي تقسيم بندي نشاسته هاي مختلف مورد استفاده قرار بگيرند . گرانولها از لحاظ شکل ممکن است به صورتهاي کروي، بيضي و يا چند وجهي باشند که با ميکروسکپ قابل بررسي هستند . (1) گرانولها را با ميکروسکپ هاي نوري معمولي و پلاريزه و ديفراکسيون اشعه X مي توان نشان داد .
به نظر مي آيد گرانولهاي نشاسته از انباشته شدن لايه ها اطراف هسته مرکزي به وجود مي آيند. (2)
اين گرانولها اکثرا داراي يک مبدا مرکزي موسوم به هيلام مي باشند که اغلب توسط حلقه هاي متحدالمرکزي احاطه شده اند مهمترين منبع توليد نشاسته، ذرت است اما نشاسته گندم، برنج، سيب زميني،کاساوا به نام تاپيوکا و ساگو نيز توليد و به بازار عرضه مي شود. در اين ميان بزرگترين گرانولها ( با قطر متوسط 33 ميکرون) مربوط به سيب زميني و کوچکترين آنها ( با قطر متوسط 5 ميکرون) متعلق به برنج مي باشد. شکل 14 وضعيت گرانولهاي نشاسته از منابع مختلف را نشان مي دهد.
نشاسته از دو قسمت يا دو نوع ملکول پليمري تشکيل شده است. يک قسمت به صورت خطي و فاقد انشعاب موسوم به آميلوز است و قسمت ديگر که داراي انشعاب مي باشد آميلوپکتين ناميده مي شود معمولا حدود 80-75 درصد نشاسته را آميلو پکتين و بقيه آن را آميلوز تشکيل مي دهد. اما در انواعي از نشاسته ممکن است نسبتهاي کاملا متفاوتي در اين نوع ملکول مشاهده شود. مثل نشاسته ذرتهاي جهش يا موتاسيون يافته که تا 85 در صد آميلوز داشته و يا نشاسته ذرتي که تماما از آميلوپکتين تشکيل شده است. (1)
انواع مشخصي از نشاسته غلات نظير ذرت روغني فقط داراي آميلو پکتين هستند. در تعدادي از گياهان مثل سيب زميني تشکيل لايه هاي گرانولهاي نشاسته به وسيله ريتم اندوژن کنترل مي گردد. نشاسته سيب زميني داراي گرانولهاي تخم مرغي شکل نسبتا بزرگ با قطري در حدود µ 100 – 15 بوده، نشاسته ذرت شامل گرانولهاي کوچک از دو نوع گرد و زاويه دار است و نشاسته گندم داراي گرانولهايي با اندازه هاي متنوع از µ 3- 2 مي باشد. گرانولهاي شکست دو گانه نوري را نشان مي دهند. يعني آنها در ميکروسکوپ پلاريزه بين فيلترهايي که بر هم عمودند روشن به نظر مي رسند اين خاصيت نشان دهنده وجود تعدادي راستاي يا کريستالي بودن ملکول است. (2)
به طور کلي نسبت وجود دو آنزيم که سازنده اتصالهاي 4?1? و6?1? در گياه هستند مشخص کننده نسبت يا ميزان آميلوز يا آميلوپکتين در نشاسته آن گياه مي باشد. در ملکول آميلوپکتين، معمولا بعد از هر 8-7 واحد گلوکز يک شاخه انشعابي وجود دارد که خود داراي 30-20 واحد گلوکز است. در رشته اصلي اتصال واحدهاي گلوکز که به صورت 4?1?و در محل انشعاب به صورت 6?1? مي باشد. وزن ملکولي آميلوز ممکن است به 200-100 هزار برسد در حاليکه وزن ملکولي آميلو پکتين در حدود يک ميليون مي باشد. در ملکول آميلوز، پيوند ميان واحدهاي گلوکز فقط به شکل 4?1? است زنجيره ملکولي آميلوز حالت مارپيچ هليکس دارد که هر دور آن ازشش ملکول گلوکز درست شده است. اين يک ويژگي مهم در مورد آميلوز است زيرا مي تواند مواد مختلفي نظير اسيد هاي چرب يا برخي مواد طعم زا را درون اين ساختمان مارپيچ جاي دهد و آنها را نگه دارد. (1)
گرانولها کاملا در آب سرد نا محلول هستند و تحت حرارت در دماي موسوم به دماي ژلاتينيزاسيون ناگهان شروع به متورم شدن مي نمايند. در اين نقطه شکست مضاعف نوري ناپديد مي گردد که نشان دهنده از بين رفتن ساختار کريستالي گرانول مي باشد. معمولا نشاسته هاي داراي گرانولهاي بزرگ در دماهاي پايين تري نسبت به نشاسته هايي شامل گرانولهاي کوچک متورم مي شوند. براي مثال نشاسته سيب زميني درC? 67-59 و نشاسته ذرت در C? 72- 64 متورم مي گردند. البته استثناهاي زيادي در اين قاعده وجود دارد دماي تورم تحت تاثير فاکتورهاي مختلفي نظير PH، پيش فرايند، سرعت گرمادهي و حضور نمکها و شکر و غيره قرار مي گيرد. تداوم حرارت دهي بالاي دماي ژلاتينيزاسيون منجر به تورم بيشتر گرانولها مي گردد و مخلوط ويسکوز نيمه شفاف توليد مي گردد. در خمير نشاسته جوشانده شده گرانولهاي متورم شده هنوز مشخصات خود راحفظ مي کنند اگر چه شکست مضاعف در کمترين حد است و ذرات به آساني در زير ميکروسکوپ ديده نمي شوند. وقتي چنين خميري به هم زده شود ساختار گرانولي شکسته مي شود و ويسکوزيته به مقدار زيادي کاهش مي يابد. وقتي خمير نشاسته پخته شده فورا سرد گردد ممکن است ژل تشکيل شود يا تحت شرايط سرد کردن آهسته بخش خطي (آميلوز) تشکيل رسوب کريستالهاي فضايي را دهد. اين پديده که بر گشت نشاسته (رتروگراداسيون) ناميده مي شود به مقدار زيادي بستگي به اندازه ملکولهاي خطي دارد. ملکولهاي خطي که در نشاسته سيب زميني حدودا داراي 2000 واحد گلوکز هستند. تمايل کمي به برگشت دارند و ملکولهاي خطي نشاسته ذرت که داراي حدودا 400 واحد گلوکز هستند تمايل بسيار زيادتري را به پيوستگي نشان مي دهند هيدروليز زنجيرها به30-20 واحد به طور کامل به پيوستگي و رسوب را محو مي کند . برگشت نشاسته به مقدار زبادي به وسيله سرد کردن سرعت مي گيرد بعد از رفع انجماد از خمير نشاسته توده متخلخلي به دست مي آيد که به آساني قسمت بزرگي از آب خود را با فشار جزيي از دست مي دهد. (6) احتمالا اسيدهاي چرب از طريق تشکيل کمپلکس هاي نامحلول با قسمت خطي نشاسته از تورم آنها جلو گيري مي کنند. نشاسته هاي غلات داراي %7/0 -5/0 اسيد چرب مي باشند، تمامي نشاسته هاي داراي %07/0 تا 06/0 فسفر به شکل گلوکز 6 فسفات هستند. (2)
با توجه به همين خصوصيت مي توان به طور کامل آن را از يک خمير (آبکي) نشاسته جدا کرد. در اين جا با بکارگيري موادي نظير بوتانول، اسيدهاي چرب و فنلهاي مختلف و اعمال حرارت اجازه داده مي شود که خمير نشاسته از حرارت نزديک به نقطه جوش تا حرارت اتاق به آرامي سرد گردد. در اين حالت آميلوز همراه با مواد ذکر شده به صورت کريستال در مي آيد که با صاف يا سانتريفوژکردن مي توان آن را از آميلوپکتين جدا کرد. از آميلوز ورقه هاي شفافي تهيه مي شود و براي بسته بندي مواد غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد، که طبيعتا چون ماده خوراکي است مي تواند با خود ماده غذايي مصرف شود؛ در آميلو پکتين نيز حالت مارپيچ وجود دارد. (1)
نشاسته مي تواند با يد رنگ آبي ايجاد کند که از ويژگي ممکن است براي شناسايي آن در مواردي چون پي بردن به تقلب در ارائه بعضي اقلام غذايي استفاده شود. تشکيل اين رنگ اساسا به ميزان يدي که در داخل مارپيچ قسمت خطي زنجيره گلوکز گرفتار مي گردد و يا به عبارتي به طول زنجيره خطي بستگي دارد و براي اين منظور زنجيره اي با حداقل 9 دور مار پيچ يا 54 ملکول گلوکز لازم است. به اين ترتيب در اين ميان تنها قسمت آميلوز نشاسته است که باعث رنگ آبي مي شود و قسمت آميلو پکتين فاقد اين ويژگي مي باشد چون در انشعاب هاي آن که داراي حالت خطي هستند بيش از 30 ملکول گلوکز وجود ندارد، رنگ ايجاد شده توسط آميلو پکتين رنگ قرمز است. (1)
رنگ آبي ويژه نشاسته که با يد توليد مي شود منحصرا به قسمت خطي آن مربوط است زنجير پليمري آميلوز شکل هليکس (مارپيچ) به خود مي گيرد که ممکن است شامل مواد مختلف نظير يد باشد؛ وارد شدن يد به خاطر اثر دو قطبي به وجود آمده و رزونانس حاصله از آن درامتداد هليکس مي باشد. هر دور هليکس از شش واحد گلوکز ساخته شده است و شامل يک واحد مولکول يد مي باشد. طول زنجير ماهيت رنگ توليد شده را معين مي کند آميلو پکتين به خاطر وجود پيوند هاي 6 ? 1? در نقاط معين ملکول، به صورت انشعابي است انشعابها نسبتا کوتاه هستند و از30-20 واحدقیمت: تومان


پاسخ دهید